HÁZIREND

HÁZIREND

Érvényes a Művész mozi, Puskin mozi, Toldi mozi, Tabán artmozi, Kino Cafe mozi és Corvin mozi látogatói részére.

1.    A mozilátogató a mozi területén való tartózkodás során köteles a Házirendben foglaltakat betartani. A mozilátogató a mozi területére történő belépéssel, a mozi területén való tartózkodással, a mozijegy megvásárlásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirend feltételeit. 
2.    A Házirend a moziban valamennyi látogató által megismerhető módon, jól láthatóan kifüggesztésre kerül, és egyúttal a Budapest Film Zrt. és az általa működtetett mozik honlapján (www.bpfilm.hu, www.corvin.hu, www.corvinmozi.hu, www.puskinmozi.hu, www.muveszmozi.hu, www.toldimozi.hu, www.tabanartmozi.hu, www.artmozi.hu, www.sulimozi.hu, www.kucko.puskinmozi.hu, www.kinocafemozi.hu) is elhelyezésre kerül.
3.    A nem a Budapest Film Zrt. médiafelületen közölt műsor helyességéért, vagy nem a Zrt. mozijaitól származó bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott kellemetlenségért vagy kárért a mozi nem vállal felelősséget.
4.    Az előre lefoglalt jegyek átvételének lehetőségét a mozi az előadás kezdete előtt 30 percig biztosítja, így az időben át nem vett jegyekért a mozi felelősséget nem vállal.
5.    A lefoglalt jegyeket soron kívül kiadni nem áll módunkban.
6.     A mozijegy átvétele során van lehetőség a mozijegyen szereplő adatok, a kiválasztott előadás és hely ellenőrzésére és egyeztetésére, a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
7.    Az internetes jegyvásárlási rendszerben vásárolt jegyek esetében az Internetes jegyvásárlási feltételek elállási jogra vonatkozó szabályai az irányadóak: A Néző az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján nem gyakorolhatja tekintettel arra is, hogy a szerződés tárgya szerinti filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, mely kizárólag a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésre vonatkozik.
8.    Amennyiben a néző a filmvetítés meghirdetett kezdő időpontját megelőző 30 percig a helyszínen, a mozipénztárban történő visszaváltással vissza kívánja váltani az előzetesen megvásárolt jegyet, úgy ezen kérésnek a Szolgáltató jogosult, de nem köteles eleget tenni.
9.    A moziban igénybe vehető kedvezményekről és a Budapest Film Zrt. áltál kibocsátott kártyák beválthatósági feltételeiről, a helyárakról, illetve a jegyváltás egyéb részleteiről (ez mozinként eltérő lehet) a pénztárnál tájékozódhat. 
10.    Kérjük, kedvezményre való jogosultságát a vásárlást megelőzően időben jelezze és a kedvezményt igazoló okmányait készítse elő bemutatásra. A kedvezmények igénybevételéhez szükséges jogosultságot kollégáink a pénztárnál és a terem bejáratánál is bármikor ellenőrizhetik, igazolás hiányában megtagadhatjuk a jegykiadást, illetve – akár érvényes jeggyel – a terembe való bejutást. 
11.    Diákkedvezmény körében csak magyar, vonalkóddal és érvényes matricával rendelkező diákigazolványt tudunk elfogadni. Egy jogosultságot igazoló okmánnyal csak egy kedvezményes jegy vásárolható egy előadásra. 
12.    A mozitermekbe csak érvényes jeggyel lehet belépni és csak az előadás végéig lehet ott tartózkodni. Előadásra nincs lehetőség álló jegyet váltani, pótszék nincs, a lépcsőn, földön ülni szigorúan tilos. Termeink fix férőhelyesek, ezen felül jegyet nem adunk ki.
13.    18 éven aluliakat nem áll módunkban kiszolgálni alkohol tartalmú termékkel. 
14.    A mozi előadásait – a kifejezetten 3 év alatti gyermekek számára is meghirdetett előadások kivételével - 3 év alatti gyermekek szülői felügyelettel sem látogathatják.
15.    A filmek korhatárra vonatkozó előírásai ránk kötelező érvényűek, ezért munkatársaink felhívhatják a figyelmet a korhatár-korlátozásra, és a szülői kíséret szükségességére.
16.    Az előadást vagy a vendégeket nem megfelelő viselkedéssel (pl. hangoskodás, agresszív viselkedés), illetve bármilyen egyéb módon zavarókat (rendezetlen, koszos vagy hiányos ruházat, ittas vagy egyéb más bódult állapot, hangoskodás, rendbontás, kéregetés, stb.) a mozi dolgozói az épület/moziterem azonnali elhagyására szólíthatják fel, még akkor is, ha az illető érvényes mozijeggyel rendelkezik. Ittas vagy rendezetlen kinézetű egyéneket mozijeggyel nem szolgálunk ki, illetve még érvényes mozijeggyel rendelkezőknek is megtagadhatjuk az előadásra való bejutást.
17.    Bár a mosdók használata ingyenes, azokat az érvényes mozijeggyel rendelkező vagy a klub részen fogyasztó vendégeink részére tartjuk fent. Ha valaki nem rendeltetésszerűen használja a mosdókat, zavarja a fent említett módon a mozi vendégeit, munkatársaink azonnali távozásra szólíthatják őt fel.
18.    A mozi területén található székeket és asztalokat az aktuális előadásra várakozó, illetve a klub részen fogyasztó vendégeink részére tartjuk fent.
19.    A mozi területén tilos engedély nélkül bármilyen kereskedelmi, áruforgalmi (árusítás stb), illetve promóciós (termékek, szórólapok osztogatása, kihelyezése) tevékenységet folytatni.
20.    A mozi teljes területén tilos a dohányzás!
21.    A mozi területére kerékpárt, egyéb nem gépi és gépi meghajtású járművet behozni tilos.
22.    A menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni!
23.    A mozitermekbe kamerát, illetve más kép- és hangrögzítő eszközt használni tilos. Az előadásokon vetített filmekről, azok kép, illetve hanganyagáról (akár csak részletekben is) felvételt készíteni tilos! A Moziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a mozi személyzete a mozi területéről eltávolítja, ellenük a mozi rendőrségi feljelentést tesz.
24.    A mozi egész területén csak engedéllyel lehet kép, illetve hanganyagot rögzíteni vagy forgatni.
25.    Előadás alatt a mobiltelefon használata tilos! A tiltás megszegőit a mozi dolgozói a moziterem azonnali elhagyására szólíthatják fel.
26.    A mozi területe kutyával is látogatható. Az általuk okozott akár a Budapest Film Zrt-nek, akár más személyeknek, látogatóknak okozott károkért teljes egészében a gazdájuk a felelős, illetve az állat által okozott sérülésekért minden nemű helytállás az állat gazdáját terheli. Kutyát csak szobatiszta állapotban, kötelező szájkosárral, (vagy egyéb olyan fizikai eszközzel ami a harapást megakadályozza) lehet a mozi területére behozni. Szigorúan tilos a székre felültetni, csak a lépcsőn helyezkedhetnek el. Kutyáknak nem kell jegyet vásárolni.
27.    A mozi területére tilos minden olyan tárgy bevitele és használata, amely a mozi személyzetének megítélése szerint a közbiztonságot sérti vagy veszélyeztetheti, vagy amely a többi látogatóban félelmet, riadalmat kelthet, vagy amely a többi látogató szórakozását más okból zavarhatja, korlátozhatja. 
28.    A mozi területére bevitt, illetve ott elveszett, elhagyott értéktárgyakért a mozi nem vállal felelősséget.
29.    A vásárlók könyvét a jegypénztárban kérheti.
30.    A Házirendben és a Budapest Film Zrt. egyéb közzétett szabályzataiban és feltételeiben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
31.    A mozit üzemeltető Budapest Film Zrt. a látogatók számára telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mindennap 13-21 óráig, mely a +36 (1) 224 56 50 központi telefonszámon érhető el. Írásos észrevételek megtételére a jegyvasarlas@bpfilm.hu címen van lehetőség. A Budapest Film Zrt. székhelye: 1082 Budapest, Corvin köz 1., mely egyben a panaszügyintézés helye is. Panaszokat az ügyfélszolgálat fenti elérhetőségein szóban, vagy írásban lehet tenni. A szóbeli panaszt a Budapest Film Zrt. azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a Budapest Film Zrt. a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, míg a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, a panasz megtételétől számított 30 napon belül küldi meg. Írásbeli panasz esetén a Budapest Film Zrt.  annak beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben válaszolja meg. Fogyasztói jogviták esetén a Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek székhelye, telefonos és internetes elérhetősége és levelezési címe az alábbi weboldalon érhető el: www.bekeltetes.hu. Az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetőségei: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Tel: (36) 1-488-213, Fax: (36) 1- 488-2186, Email: bekelteto.testulet@bkik.hu. A Fogyasztók ezen joga nem érinti azon jogukat, hogy jogvita esetén bírósághoz forduljanak.